Časopis SPEKTRUM

Časopis SPEKTRUM vydává Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství ve spolupráci s Fakultou bezpečnostního inženýrství. SPEKTRUM vychází on-line na internetu (ISSN: 1804-1639). V letech 1997 - 2000 a 2005 - 2013 byl vydáván v tišěné verzi (ISSN: 1211-6920), v elektronické verzi vychází od r. 2014.

Časopis SPEKTRUM je zařazen Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v České republice.

Uzávěrka jednotlivých čísel je periodicky 31. března a 30. září. K těmto termínům se přijímají příspěvky.

Zaměření časopisu

Časopis SPEKTRUM je zaměřen do oblasti bezpečnostního inženýrství. Zaměření jednotlivých článků preferujeme v následujících oblastech:

  • Prevence (zejména požární)
  • Represe (zejména požární)
  • Ochrana obyvatel
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Bezpečnostní plánování (havarijní, krizové, obnova, ...)
  • Krizový management
  • Nebezpečné látky

Formální náležitosti příspěvku

Každý zaslaný příspěvek musí splňovat formální náležitosti uvedené v pokynech pro autory. Nedodržení těchto pokynů může vést i k odmítnutí příspěvku. Na uveřejnění příspěvku není právní nárok.

Redakční zpracování příspěvků

Ze zaslaných příspěvků vybere redakce příspěvky, které splňují výše uvedené podmínky a tematicky zapadají do jednotlivých částí časopisu. Dále redakce navrhne ke každému příspěvku 2 recenzenty. Recenzentům jsou zaslány příspěvky i s formulářem pro hodnocení příspěvku. Po navrácení příspěvků a recenzních posudků rozhodne redakční rada (na základě recenzních posudků) o podobě a obsahu připravovaného čísla časopisu. Pokud to z recenzních posudků vyplývá, vstoupí redakce do jednání s autory příspěvků a požádá je o doplnění, případně úpravu příspěvku dle recenzního posudku. Úprava příspěvku dle recenzního posudku je ponechána na autorovi, redakce respektuje možnou odlišnost pohledu na řešení dané problematiky, ponechává si však právo příspěvek nezařadit do časopisu, bez dalšího zdůvodňování. Příspěvky uveřejňované jako aktuality nepodléhají recenznímu řízení.

Pravidla recenze

Recenzenty navrhuje redakční rada z řad předních odborníků v dané oblasti. Recenzent by neměl být ze stejného pracoviště jako autor (spoluautor) příspěvku. Neměl by být současně i autorem článku, u kterého se předpokládá zveřejnění ve stejném čísle časopisu. Pro zachování objektivity se články k hodnocení poskytují anonymně, stejně jako připomínky recenzenta autorovi. Oponenti ve svém hodnocení musí jednoznačně uvést, zda příspěvek doporučují k vydání bez úprav, s drobnými úpravami, s rozsáhlými úpravami, nebo nedoporučují. V případě zásadní neshody oponentů může redakce zvolit třetího oponenta. K uveřejnění příspěvku v časopise je zapotřebí alespoň jeden kladný posudek.
Redakční rada

doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

Šéfredaktor

doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák

Zástupce šéfredaktora

Členové redakční rady

prof. Ing. Karol Balog, PhD

Slovenská technická univerzita, Materiálovo technologická fakulta Trnava

doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.

VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství

Dr. Ing. Zdeněk Hanuška

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

doc. Ing. Karel Klouda, CSc., MBA, Ph.D.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

RNDr. Stanislav Malý, Ph.D

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.

Slovenská technická univerzita, Materiálovo technologická fakulta Trnava