SPBIDetail produktu

Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách. Stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou veřejnost

ISBN 978-80-7385-238-2
Produkt Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách. Stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou veřejnost
Číslo publikace
Upřesnění 759 str., v barvě, formát A4, rok vydání: 2021
Cena 600,- Kč
Cena s DPH 10% 660,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Vývoj v oblasti požární bezpečnosti staveb a technologií vyžaduje široký komplex teoretických znalostí a praktických zkušeností. Zejména praktické zkušenosti při navrhování, instalaci, uvádění do provozu a při provozu požárně bezpečnostních zařízení je oblast, kterou lze obtížně v obecné formě napsat v technických či právních předpisech. Konkrétní provedení požárně bezpečnostního zařízení nelze realizovat a provozovat bez praktických zkušeností. Nové a modernější technologie jednotlivých požárně bezpečnostní zařízení umožňují jejich lepší využití a propojení s dalšími požárně bezpečnostními zařízeními. To s sebou ale přináší vícečetné varianty možných stavů, kde vzhledem k poměru jejich počtu a kombinací může vzniknout kombinace nežádoucí. Proto se problematice systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení musí věnovat stejná pozornost, jako každému jednotlivému požárně bezpečnostnímu zařízení. V obsahu knihy jsou v oblasti systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení uvedeny základní principy posuzování, které zohledňují základy a obecné postupy. Úvodní kapitoly knihy jsou věnovány stavbám a jejich částem, základům oboru požární bezpečnosti staveb a technologií. Další kapitoly obsahují vždy ke konkrétnímu požárně bezpečnostnímu zařízení se základními informacemi a principy. Na závěr je představena činnost složek IZS při mimořádných událostech a posuzování požární bezpečnosti riskmanagamentem pojišťoven. Kniha je určena pro studenty škol oboru požární ochrana, bezpečnostního inženýrství, technického zařízení budov, pozemního stavitelství, odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany, pro znalosti zasahujících hasičů, oblast stavební prevence, kontrolní činnost, projektantům, investorům a široké odborné veřejnosti.

O autorovi


Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D.
vystudoval VŠB TU Ostrava obor TPO BP, doktorandské studium na FBI VŠB TU Ostrava a dále u Ústavu práva a právní vědy obor pojišťovnictví, riskmanagement. Je absolventem postgraduálního studia stavebního práva na PF UK v Praze. U ČKAIT je autorizovaným inženýrem PBS a členem Autorizační rady pro oblast požární bezpečnosti staveb, je soudním znalcem v oboru požární ochrana. Pracuje pro ÚNMZ kde je předsedou TNK 27 - PBS, zde je současně předsedou SC 3, a v TNK 132 – Technické prostředky a zařízení požární ochrany členem. U ČATP je členem bezpečnostní komise. Jeho významným zájmem a koníčkem je obor zjišťování příčin vzniku požárů a výbuchů, zpracování systémových analýz v organizaci a řízení požární ochrany, systémových vazeb požárně bezpečnostních zařízení a analýz rizik v oblasti bezpečnostního inženýrství včetně jejich porovnávání se zahraničními zkušenostmi a poznatky.

Ing. Michal Kratochvíl
vystudoval VŠB TU v Ostravě, FBI obor TPO BP. Již při studiu vykonával praxi u HZS hl. m. Prahy, kde od úrovně hasiče až po velitelskou funkci pracuje dosud. Aktivně se zdokonaluje v oboru požární bezpečnosti staveb, činnosti jednotek v operačním řízení, taktice zdolávání mimořádných událostí integrovaného záchranného systému a nasazení technických prostředků požární ochrany. Ve vztahu k požárně bezpečnostním zařízením se zajímá o jejich systémovou integritu se zaměřením na zásahy jednotek požární ochrany.

Ing. Šárka Navarová, Ph.D.
vystudovala fakultu elektrotechnickou na ČVUT v Praze, absolvovala pomaturitní studium na SOŠ PO MV a doktorandské studium na FBI VŠB TU v Ostravě. Pracuje pro ÚNMZ, je členkou SC 3 TNK 27 – PBS. U ČKAIT je autorizovaným inženýrem PBS. Je soudní znalkyní v oboru požární ochrana. Je autorkou mnoha požárně bezpečnostních řešení složitých objektů a zpracovatelkou projektů řešení systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení těchto objektů a expertních posudků. Aktivně se zajímá o oblast risk managementu.