SPBIDetail produktu

Operační střediska v integrovaném záchranném systému

ISBN 978-80-7385-225-2
Produkt Operační střediska v integrovaném záchranném systému
Číslo publikace 100
Upřesnění 113 str., v barvě, rok vydání: 2019
Cena 136,36 Kč
Cena s DPH 10% 150,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Předkládaná monografie shrnuje autorům dostupné informace o fungování operačních středisek složek záchranného systému v České republice, především pak operačních středisek HZS ČR. Jsou zde prezentovány všeobecné informace o jejich vývoji a současném stavu v ČR. Komentovány jsou činnosti operačních středisek s vazbou na jejich personál, používané postupy a prostředky, které jsou k dispozici. Text je doplněn úvahou o možných trendech vývoje operačních středisek v budoucnu. Zvláštní pozornost je věnována základním principům fungování operační úrovně řízení při zdolávání mimořádných událostí. Publikace rovněž uvádí dva příklady dobré praxe. Tím prvním je jedinečný projekt CTV Ostrava, prvního sdruženého operačního střediska v ČR, resp. ve své době jednoho z mála v Evropě. Tím druhým je projekt IBC Ostrava. U CTV bylo snahou autorů přiblížit některé detaily technického řešení, které bylo na danou dobu nadčasové. U projektu IBC MSK jsou zmíněny podrobněji rovněž problémy spojené s přípravou a realizací projektu, ale i některá exkluzivní řešení.

O autorovi


doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě obor „Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu“, kde absolvoval v roce 1977. Po ukončení studia nastoupil jako odborný inspektor k Městské inspekci požární ochrany v Ostravě. V roce 1983 přešel na Veřejný požární útvar v Ostravě, kde prošel řadou funkcí. V letech 1992 – 1995 se podílel na budování Centra tísňového volání v Ostravě. V letech 2001-2002 pracoval na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě ve funkci vedoucího oddělení krizového řízení. V letech 2002-2007 působil na MV – generálním ředitelství HZS ČR ve funkci ředitele odboru krizového plánování, resp. odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Od roku 2007 působí na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava. Je autorem a spoluautorem řady odborných článků, publikací a učebních textů z oblasti požární taktiky, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, bezpečnostního plánování, ochrany kritické infrastruktury.

Ing. Petr Berglowiec
vědecko-výzkumný pracovník na Katedře ochrany obyvatelstva Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava. Absolvent Vysoké školy báňské, Hornicko-geologické fakulty, oboru Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu (1980). V roce 2001 úspěšně ukončil podiplomová studia krizového řízení na Szkołe Głównej Służby Pożarniczej ve Varšavě. Více jak 30 let působil v profesionální požární ochraně. Specializuje se na oblasti systémů příjmu tísňových volání, operačního řízení, prostorově sdružených operačních středisek složek IZS a přípravu osob pro práci v krizových štábech.

doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
vystudoval Informatiku a Systémové inženýrství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. Od roku 2000 pracoval jako odborný asistent na Institutu ekonomiky a systémů řízení na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava. Od roku 2003 působí na Fakultě bezpečnostního inženýrství, katedře Ochrany obyvatelstva, kde zajišťuje výuku řady předmětů především v oblasti informatiky a modelování.

Ing. Dušan Válek
studoval na Vojenské akademii v Brně obor „Mechanizace a budování speciálních staveb“, kde absolvoval v roce 1995. Od roku 1997 pracuje u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Mezi lety 1999-2001 absolvoval rekvalifi kační studium oboru „Požární ochrana a bezpečnost průmyslu“ na VŠB - TU Ostrava. V letech 2008 až 2010 se podílel na budování Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje. Po celou dobu své profesní kariéry se věnuje problematice operačních středisek a operačního řízení. Podílí se na vývoji aplikačního software na úrovni jak příjmu tísňových volání, komunikace mezi systémy složek IZS, tak na úrovni operačního řízení a speciálních služeb HZS ČR.

Ing. Martin Adamec
absolvent Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava, oboru Bezpečnostní inženýrství (2012). Od roku 1999 působí na různých pozicích u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Specialista v oblasti operačních středisek, krajský garant za statistiku. Zabývá se získáváním a analýzou statistických údajů z databáze HZS ČR a jejich prezentací v prostředí GIS. Podílel se rovněž na zpracování podkladů pro bezpečnostní koncepce obcí.