SPBIDetail produktu

Dohledové videosystémy v bezpečnostních technologiích

ISBN 978-80-7385-263-4
Produkt Dohledové videosystémy v bezpečnostních technologiích
Číslo publikace 109
Upřesnění 158 str., v barvě, rok vydání 2022
Cena 190,91 Kč
Cena s DPH 10% 210,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Monografie je zaměřena na aplikace dohledových videosystémů v technické praxi. V knize jsou představeny jednotlivé funkční prvky komplexního technického celku, kterým videodohledový systém bezesporu je, a to včetně dílčích charakteristik, se zdůrazněním specifik a možností využití. Pozornost je věnována jak požadavkům na jednotlivé technické součásti, tak zejména objasněním principů jejich funkce. Takto jsou čtenáři seznámeni zejména s optickými prvky kamer, přenosovými cestami, zařízeními pro záznam, kompresi a přenos dat, dále s možností videoanalýzy získaných dat, softwarovým řešením včetně správy, obsluhy a projektování těchto systémů. Součástí knihy je významná část věnující se využití systémů pro detekci požáru. Publikace je určena všem zájemcům z řad odborné veřejnosti, specialistům na projektování bezpečnostních systémů, ale také studentům vysokých škol zabývajících se zejména bezpečností osob a majetku.

O autorovi


prof. Ing. Milan Adámek, Ph.D.
je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2002 obhájil disertační práci zaměřenou na problematiku měření mikroprůtoků tekutin. Habilitační řízení úspěšně absolvoval v roce 2008 na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a v roce 2022 byl jmenován profesorem pro obor Řízení strojů a procesů. Od roku 1997 pracuje na vysoké škole v pozici akademického pracovníka, jeho výzkumné aktivity jsou zaměřeny do oblasti kamerových systémů, virtuální reality a zabezpečovací techniky.

doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů Matematika - Fyzika. V roce 2001 ukončila doktorské studium obhajobou disertační práce na téma Mössbauerova spektroskopie vybraných silikátů a v roce 2006 absolvovala habilitační řízení obhajobou práce Vybrané aspekty povrchové ochrany kovů smaltováním. V letech 1998-1999 pracovala jako odborná pracovnice v Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži u Prahy. Od roku 2001 pracuje na VŠB-TUO, nejprve na Institutu fyziky HGF a následně od roku 2013 na Fakultě bezpečnostního inženýrství. V současné době se věnuje pedagogické činnosti v oblasti ochrany před ionizujícím zářením a teorii bezpečnostní techniky. Vědecká činnost je směřována do oboru fyziky kondenzovaných látek, balistiky a ionizujícího záření.

Ing. Petr Bitala, Ph.D.
získal vysokoškolské vzdělání na VŠB - Technické univerzitě Ostrava, kde v roce 2003 zakončil své studium v oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. V letech 1992-2004 pracoval na Nové Huti Ostrava (dnes LIBERTY Ostrava) jako servisní technik a specialista na systémy EPS, PZTS, CCTV a systémy rádiové komunikace. V roce 2004 nastoupil na místo odborného asistenta na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO, kde v roce 2012 ukončil své doktorské studium obhajobou disertační práce na téma Některé aspekty detekce požáru z pohledu integrace požárně-bezpečnostních zařízení. V současné době se ve své pedagogické činnosti orientuje na oblast systémů technické ochrany. V rámci vědecko-výzkumné činnosti spolupracuje řadu let s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Matematicko-fyzikální fakultou UK. Vědecká a publikační činnost je orientovaná na studium reaktivních prostředí a využití nových technologií v oblasti detekce a technické ochrany.

Ing. Václav Mach, Ph.D.
vystudoval Fakultu Aplikované Informatiky Univerzity Tomáše Bati Ve Zlíně, obor Bezpečnostní Technologie Systémy a Management. V roce 2021 úspěšně ukončil své doktorské studium obhajobou disertační práce na téma Modernizace poplachového detektoru určeného pro ochranu skleněných ploch. Od roku 2017 pracuje jako vědecko-výzkumný pracovník na ústavu Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech), kde se věnuje zaměření technické bezpečnosti a virtuální realitě.

Ing. Jiří Ševčík, Ph.D.
vystudoval obor Bezpečnostní technologie, systémy a management na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na stejné fakultě v roce 2023 dokončil doktorské studium v oboru Informační technologie obhajobou disertační práce na téma Rekonstrukce scénáře trestného činu ve virtuální realitě. Nicméně, v úvodu svého doktorského studia se autor zaměřoval na téma video-dohledových systémů. Zejména pak na efektivní návrh s využitím autonomních funkcí systému. V současnosti se aktivně zabývá aplikacemi virtuální reality, přičemž hlavní pozornost je věnována aplikačním oblastem kriminalistiky a forenzních věd.