SPBIDetail produktu

Východiska technického a organizačního zabezpečení ochrany obyvatelstva

ISBN 978-80-7385-117-0
Produkt Východiska technického a organizačního zabezpečení ochrany obyvatelstva
Číslo publikace 19
Upřesnění 89 str., rok vydání: 2012
Cena 109,09 Kč
Cena s DPH 10% 120,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Tato kolektivní monografie se zabývá problematikou technického a organizačního zabezpečení opatření ochrany obyvatelstva v České republice. Její podstatou je zejména souhrnné představení historických souvislostí a východisek současného systému, který je neustále modernizován a přizpůsobován potřebám soudobého bezpečnostního prostředí České republiky. V rámci monografie jsou podrobněji rozpracovány vybrané významné technické a organizační aspekty jednotlivých opatření ochrany obyvatelstva, kterými jsou především varování a informování obyvatelstva, zabezpečení dlouhodobé evakuace, nouzové zásobování pitnou vodou, historie a současnost ukrytí obyvatel a ukrytí obyvatelstva improvizovaným způsobem.

O autorovi


doc. Ing. David Řehák, Ph.D.
absolvoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, obor Ekonomika ochrany životního prostředí. Poté nastoupil k tříletému doktorskému studiu v oboru Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva ve studijním programu Ochrana vojsk a obyvatelstva, které zakončil v roce 2005 na Univerzitě obrany v Brně. V letech 2006 až 2009 pracoval na Ústavu strategických a obranných studií Univerzity obrany v Brně jako odborný asistent, kde prováděl výuku v kurzu Generálního štábu, kurzu vyšších důstojníků a odborných kurzech. Docentem byl jmenován v roce 2012 v oboru Bezpečnost a požární ochrana. V současné době působí na Katedře ochrany obyvatelstva na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Zabývá se problematikou ochrany obyvatelstva, resilience a ochrany kritické infrastruktury a řízení rizik.

Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
vystudoval na Hornicko-geologické fakultě VŠB - Technické univerzity Ostrava obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu v roce 1991. Od tohoto roku pracoval na odboru represe Hasičského sboru města Ostravy, v letech 1993 - 1995 ve funkci vedoucího oddělení služeb na MV-Generálním ředitelství HZS ČR, následně v různých funkcích na odboru represe HZS města Ostravy. V roce 1999 byl jmenován zástupcem okresního požárního rady, zástupcem ředitele a vedoucím odboru represe HZS okresu Karviná, v letech 2002 - 2011 zastával pozici ředitele odboru ochrany obyvatelstva a plánování HZS Moravskoslezského kraje, poté byl 6 roků ředitelem HZS podniku VÍTKOVICE, a.s. V roce 2006 ukončil studium v doktorském studijním programu Požární ochrana a bezpečnost průmyslu.