SPBIDetail produktu

Katalog grafických značek pro ochranu obyvatelstva, integrovaný záchranný systém a krizové řízení

ISBN 978-80-7385-154-5
Produkt Katalog grafických značek pro ochranu obyvatelstva, integrovaný záchranný systém a krizové řízení
Číslo publikace 23
Upřesnění Publikace na CD. Rok vydání: 2014
Cena 99,17 Kč
Cena s DPH 21% 120,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Monografie je věnována problematice zpracovávání grafických části vybraných bezpečnostních dokumentů. Obsahově jsou v textu zařazeny aktuální poznatky o stavu dokumentačních činností s využitím grafiky v rámci záchranářství a krizového řízení v ČR a v zahraničí. Část textu je věnována zásadám pro tvorbu grafických značek, a to zejména s přihlédnutím k potřebám vedení dokumentace krizového štábu veřejné správy. Samostatnou části je přehled grafických značek vhodných pro použití při tvorbě grafických části bezpečnostní dokumentace. Monografie má posloužit zejména zaměstnancům ve veřejné správě a ve složkách integrovaného záchranného systému, kteří se podílejí na přípravě bezpečnostní dokumentace, a osobám zařazeným do štábů velitelů zásahu při zásazích IZS a do krizových štábů veřejné správy. Řadu podnětů zde naleznou osoby zajišťující bezpečnost v soukromé sféře a studenti bezpečnostních studijních oborů. Je nutno předeslat, že se v žádném případě nejedná o úplný popis dané problematiky. Ve své podstatě to totiž ani není dost dobře možné. A to z řady důvodů.

O autorovi


doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě obor „Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu“, kde absolvoval v roce 1977. Po ukončení studia nastoupil jako odborný inspektor k Městské inspekci požární ochrany v Ostravě. V roce 1983 přešel na Veřejný požární útvar v Ostravě, kde prošel řadou funkcí. V letech 1992 – 1995 se podílel na budování Centra tísňového volání v Ostravě. V letech 2001-2002 pracoval na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě ve funkci vedoucího oddělení krizového řízení. V letech 2002-2007 působil na MV – generálním ředitelství HZS ČR ve funkci ředitele odboru krizového plánování, resp. odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Od roku 2007 působí na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava. Je autorem a spoluautorem řady odborných článků, publikací a učebních textů z oblasti požární taktiky, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, bezpečnostního plánování, ochrany kritické infrastruktury.

Ing. Karolína Chmelíková
je absolventem VŠB-TU Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství. Po absolvování navazujícího magisterského studia v roce 2011 byla přijata na doktorské studium. Od roku 2014 pracuje na VŠB-TU Ostrava, Fakultě bezpečnostního inženýrství, Katedře ochrany obyvatelstva. Je autorkou a spoluautorkou odborných článků a publikací.