SPBIDetail produktu

Plynná a kapalná paliva a jejich nebezpečné vlastnosti z pohledu prevence závažných havárií

ISBN 978-80-7385-150-7
Produkt Plynná a kapalná paliva a jejich nebezpečné vlastnosti z pohledu prevence závažných havárií
Číslo publikace 87
Upřesnění VYPRODÁNO! 123 str., rok vydání: 2014
Cena 118,18 Kč
Cena s DPH 10% 130,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Publikace shrnuje aktuální poznatky o nebezpečí nakládání s vybranými kapalnými a plynnými palivy. V současnosti nejčastěji používaná paliva jsou srovnávána s alternativními palivy s potenciálním využitím v nejbližší budoucnosti. Publikace prezentuje původní výsledky analýzy rizik vybraných paliv z pohledu jejich hořlavosti, výbušnosti, případné toxicity nebo nebezpečnosti pro životní prostředí. Detailně jsou představeny výsledky modelování nebezpečných projevů na specifických příkladech. K mimořádným událostem stále dochází při skladování, přepravě či používání paliv jako je benzín, nafta, LPG, zemní plyn a dalších. Kniha si dává za cíl přispět k prevenci takovýchto havárií a nehod. Je určena pro širokou vědeckou komunitu i odborníky z praxe - složky integrovaného záchranného systému, zástupce průmyslu a dopravy nebo specialisty ze státní správy.

O autorovi


prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
absolvent Institutu environmentálního inženýrství, Hornicko-geologické fakulty VŠB – TU Ostrava, dokončeno doktorandské studium na téže fakultě v oboru Ochrana životního prostředí v průmyslu na téma ”Metodika hodnocení environmentálních rizik průmyslu”. Od roku 2003 proděkan pro vědu a výzkum na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava, v současnosti vedoucí Katedry bezpečnosti práce a procesů. Habilitace v roce 2007 v oboru Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Členství v Evropské technologické platformě bezpečnosti průmyslu od roku 2005, předseda České technologické platformy bezpečnosti průmyslu (2007–2012). Hlavní specializace je v oblasti prevence závažných havárií. Praxev letech 1998–2002 v Regionálním centru EIA, specializace – ochrana životního prostředí, analýza rizik. Je autorem řady odborných publikací a článků, řešitelem a spoluřešitelem vědecko-výzkumných projektů.