SPBIDetail produktu

Permeace toxických látek materiály OOP v teorii a praxi

ISBN 978-80-7385-236-8
Produkt Permeace toxických látek materiály OOP v teorii a praxi
Číslo publikace 104
Upřesnění 146 str., v barvě, rok vydání: 2020
Cena 154,54 Kč
Cena s DPH 10% 170,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Předmětem publikace je poskytnout čtenáři informaci o mechanismu pronikání látek, ohrožujících lidský organismus, bariérami tvořenými zpravidla polymerními membránami nebo vláknitým systémem. Jsou zde uvedeny základní matematické vztahy vztahující se k vzájemnému působení nebezpečné látky a bariéry (membrány), jako je rozpustnost a koeficient difúze a jejich vztah k hodnotě ochranné účinnosti (rezistenční doby). Jsou zde však také uvedeny způsoby získání těchto veličin a jejich význam ve zjednodušeném způsobu odhadu rezistenční doby. Součástí publikace, která je zaměřena na nejtoxičtější chemické látky, je také přehled charakteristických údajů těchto látek a jejich potenciálních netoxických náhrad.

O autorovi


Ing. Jiří Slabotinský, CSc.
je od r. 2019 projektovým manažerem firmy Dekonta, a.s. a Dekonta CBRN, s.r.o. pro oblast ochrany před působením CBRN látek. V oblasti protichemické ochrany pracuje od r. 1966. Nejdříve se u Vojenského výzkumného ústavu podílel nebo řešil problematiku vývoje a zavádění protichemických ochranných prostředků zejména izolačního typu a příslušných testovacích metod. Tady pracoval do r. 1996. Po této době byl zakládajícím členem a dlouholetým vedoucím detašovaného pracoviště Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Brně, kde také řešil problematiku protichemické ochrany a také příslušné projekty SÚJB a MV ČR pro oblast vývoje nanotextilií s adsorbenty a hodnocení fyziologického stresu člověka v protichemickém ochranném prostředku při zátěži v různých klimatických podmínkách. V té době byl také externím posuzovatelem ČIA. Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Aspiranturu absolvoval na Vojenské akademii v Brně v oboru Chemické zbraně a ochrana proti nim. Je autorem několika publikací v oboru a řady výzkumných zpráv a prezentací.

Mgr. Jakub Vaněk, Ph.D.
je absolventem oboru Analytická chemie Masarykovy Univerzity v Brně. V současnosti je výzkumným pracovníkem Laboratoře chemického monitorování a ochrany Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., kde se v posledních letech zabývá výzkumem v oblasti detekce a identifikace bojových chemických látek a jejich simulantů, návrhu a testování nových způsobů jejich dekontaminace a oblasti vývoje a hodnocení nových kompozitních textilních materiálů a protichemických ochranných prostředků. V současné době je řešitelem a spoluřešitelem několika národních projektů (MV ČR). Je také autorem odborných publikací v