SPBIDetail produktu

Teorie krizového managementu

ISBN 978-80-7385-231-3
Produkt Teorie krizového managementu
Číslo publikace 79
Upřesnění 138 str., 2. rozšířené vydání 2020.
Cena 136,36 Kč
Cena s DPH 10% 150,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Druhé vydání kolektivní monografie se zabývá základními teoretickými předpoklady krizového managementu. Jsou zde rozebrány jednotlivé fáze rizika, metody jejich rozpoznání a možné způsoby omezení jejich působení. Publikace je členěna do kapitol, kdy každá kapitola popisuje a řeší konkrétní problematiku včetně zdůraznění ekonomické stránky práce s riziky. Publikace dále představuje analytické metody vhodné k identifikaci rizika a stanovení priorit při omezení jejich působení. V závěrečných kapitolách se autoři zabývají systémovým přístupem při hodnocení rizik, přechodem od konvenčních metod posuzování rizik ke klíčovým ukazatelům výkonnosti a jsou zde představeny i modely efektivity nákladů na bezpečnost. V publikaci je zpracován výkladový slovník pojmů používaných v krizovém managementu. Druhé vydání je významně přepracované, kde jsme zohlednili posun v poznání této problematiky za dobu od prvního vydání.

O autorovi


doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
vystudoval Informatiku a Systémové inženýrství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. Od roku 2000 pracoval jako odborný asistent na Institutu ekonomiky a systémů řízení na Hornicko-geologické fakultě VŠB - TU Ostrava. Od roku 2003 působí na Fakultě bezpečnostního inženýrství, katedře Ochrany obyvatelstva, kde zajišťuje výuku řady předmětů především v oblasti informatiky a modelování.

doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Vystudoval katedru Techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu VŠB – TU Ostrava. V letech 1971 – 1991 pracoval na požárním útvaru v Ostravě. V roce 1991 nastoupil na místo odborného asistenta katedry TPO a BP (HGF) VŠB – TU Ostrava. Od roku 2002 pracuje jako docent na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Hlavním oborem jeho zájmu je krizové řízení a plánování, organizace a řízení požární ochrany a požární bezpečnost jaderných elektráren. Je autorem mnoha odborných článků a autorem nebo spoluautorem odborných knih a skript.

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.
Odborník v oblasti Bezpečnosti technických systémů na Katedře bezpečnosti a kvality produkce Technické univerzity v Košicích. Problematikou posuzování rizik se zabývá od vzniku tohoto oboru na TU v Košicích (1990). V roce 1992 obhájil kandidátskou práci v oblasti kmitání (Vzájemná interakce zátěžových spekter mostového jeřábu). V roce 1995 se habilitoval v oboru Kvalita produkce a bezpečnost technických systému. V roce 2009 obhájil profesuru v oboru Bezpečnost a požární ochrana na VŠB - TU Ostrava. Dalšími oblastmi jeho zájmu jsou vývoj metod a postupů v oblastech prevence průmyslových havárií, bezpečnost v silničních tunelech, bezpečnost liniových staveb. V současnosti řeší vývoj metod pro posuzování integrálních rizik kritické infrastruktury v rámci asymetrických ohrožení.