SPBIDetail produktu

Krizová řízení vodárenských procesů v mezních situacích

ISBN 978-80-7385-228-3
Produkt Krizová řízení vodárenských procesů v mezních situacích
Číslo publikace 102
Upřesnění 97 str., v barvě, rok vydání: 2019
Cena 145,46 Kč
Cena s DPH 10% 160,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Monografie se zabývá problematikou spolehlivosti dodávek pitné vody obyvatelům nebo infrastruktuře zastavěných území, která je dominujícím faktorem užívání objektů k různým účelům. Bez dodávky pitné vody nelze užívat domovní a bytový fond nebo provozovat infrastrukturu regionů. Současně vodárenské systémy vodovodů pro veřejnou potřebu plní nezastupitelnou úlohu významného víceúčelového zdroje požární vody, zajišťujícího dodávku vody k jejím odběrním místům. Uvedená standardní funkce vodárenských systémů však může být relativně rychle změněna z důvodů celé škály přírodních vlivů nebo antropogenních událostí. Publikace se uvedenou problematikou zabývá nejen z hlediska standardních provozních podmínek, ale především po vzniku krizových situací, ohrožujících v různých podmínkách provozuschopnost objektů bytové zástavby a infrastruktury. V jednotlivých kapitolách hodnotí provozně-bezpečnostní hrozby vodárenských systémů, jejich sekundární vliv na spotřebitele pitné vody a současně deklaruje možnosti a způsoby eliminace těchto hrozeb v reálně aplikovatelných technicko-ekonomických parametrech provozovatelů systémů měst a obcí.

O autorovi


doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
vystudovala Katedru požární ochrany a bezpečnosti průmyslu VŠB – TU Ostrava. Dlouhodobě se zabývá řešením problematiky požární bezpečnosti měst a obcí se zaměřením na krizové stavy způsobené nedostatkem vody ve zdrojích a distribučních systémech. V technických funkcích pracovala 26 let ve vodohospodářské společnosti jako technik vodohospodářského rozvoje, kolaudátor vodohospodářských staveb, analytik hydraulické a ekonomické účinnosti vodovodní sítě a 11 let vedla středisko monitoringu a ztrát vody. Od roku 2007 působí na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava. Její přednášková činnost je zaměřena na projektování, výpočet a provozování požárních vodovodů, provozování vodovodů a kanalizací při vzniku mimořádných událostí, rizika provozování systémů a eliminaci rizik, nouzové zásobování obyvatelstva a subjektů pitnou vodou, ochranu objektů před vznikem mimořádných událostí, ochranu vodních ekosystémů při vzniku havárií na systémech odvádění odpadních vod a čistíren odpadních vod, způsoby a vytváření plánů krizové připravenosti u vodotechnických objektů. Je autorkou řady odborných článků a odborných publikací.

Ing. Daniel Miklós, MPA
Po ukončení studia na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava v roce 2003 nastoupil na MV-generální ředitelství HZS ČR a začal pracovat v sekci prevence a civilní nouzové připravenosti. Nejprve od roku 2007 vykonával funkci vedoucího oddělení krizového řízení a od 1. ledna 2016 do 31. března 2017 zastával funkci ředitele odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Dne 1. dubna 2017 byl ustanoven na služební místo náměstka generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost. Je spoluautorem strategických materiálů v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Podílí se na tvorbě a novelizacích právních předpisů, zejména tzv. krizové legislativy.