SPBIDetail produktu

Transport nebezpečných věcí

ISBN 978-80-7385-217-7
Produkt Transport nebezpečných věcí
Číslo publikace 103
Upřesnění 132 str., v barvě, rok vydání: 2019
Cena 145,46 Kč
Cena s DPH 10% 160,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Publikace se zabývá problematikou transportu nebezpečného zboží, jehož objem se zvyšuje s nárůstem průmyslové výroby. V důsledku globalizace se také zvyšuje rozsah transportu na větší vzdálenosti. Bezpečnost dopravy v rámci ČR je důležitá s ohledem na skutečnost, že ČR se řadí k tranzitním státům. První kapitoly publikace jsou zaměřeny na základní informace o mezinárodně platné legislativě a jejím požadavkům na všechny typy dopravy. Další kapitoly jsou zaměřeny na různé aspekty zajištění bezpečnosti při přepravě nebezpečných věcí po silnici, tj. v režimu Dohody ADR. Jsou zde uvedeny způsoby identifikace nebezpečných vlastností dopravovaného zboží na základě značení dopravních prostředků a významy identifikačních kódů. Tyto údaje jsou doplněny přehledem dostupných zdrojů informací, které umožňují i hodnocení konkrétních situací. Publikace také uvádí informace o řešení některých konkrétních problémů, souvisejících například s používáním cisteren nebo kontejnerů při přepravě nebezpečného zboží.

O autorovi


Ing. Hana Věžníková, Ph.D.
Od roku 2007 pracuje na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava, Katedře bezpečnosti práce a procesů, v roce 2014 obhájila disertační práci na téma Samovznícení hořlavých kapalin na pevných nosičích. Jak na předchozích pracovištích, tak i v současné době, je její práce zaměřena na nakládání s nebezpečnými látkami, transport nebezpečných věcí a hodnocení bezpečnosti technologických celků a výrobků, zejména s ohledem na nebezpečí požáru. Do laboratoří FBI zavedla metodu kategorizace pevných a kapalných látek z hlediska samovznícení při jejich transportu. Při své činnost využívá zkušenosti získané v průběhu řešení projektů aplikovaného výzkumu, kterými se zabývala na VVUÚ, a.s., a na dalších pracovištích, například ve spolupráci s kolegy z HGF VŠB-TUO. Výsledky publikovala v odborných časopisech u nás i v zahraničí. Je spoluautorkou publikace SPBI „Protivýbuchová prevence v potravinářství a zemědělství“, vydané v roce 1999 a autorkou publikace SPBI „Samozahřívání organických materiálů“, z roku 2016.