SPBIDetail produktu

Analýza dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí

ISBN 978-80-7385-211-5
Produkt Analýza dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí
Číslo publikace 99
Upřesnění 96 str., v barvě, rok vydání: 2018
Cena 136,36 Kč
Cena s DPH 10% 150,- Kč
počet ks:

Popis zboží

K závažným haváriím s dopadem na životní prostředí dochází stále častěji, a to nejen v České republice. Proto je nezbytné se na tyto mimořádné události včas připravit a v rámci systému prevence závažných havárií jim adekvátně předcházet. Tato publikace shrnuje zkušenosti, poznatky a nové přístupy v posuzování dopadů havárií na životní prostředí způsobených úniky vybraných nebezpečných látek. Vzhledem ke složitosti a rozmanitosti jednotlivých složek životního prostředí je toto hodnocení náročnější, a na rozdíl od analýzy dopadů havárií na zdraví a životy lidí a majetek, se nelze v tomto případě opřít o tak širokou škálu metodik a postupů. Snahou autorek této publikace je tematické propojení problematiky prevence závažných havárií (tj. průmyslové bezpečnosti) a základů environmentálních věd. Úvodní teoretická část je doplněna přehledem havárií s významným dopadem na životní prostředí a souhrnem dotčených právních předpisů. V další části jsou pak prezentovány doporučené nástroje hodnocení dopadů havárií na životní prostředí v ČR. Vybrané metodiky jsou vysvětleny na příkladech. V závěru publikace je věnována pozornost připravenosti na tyto havárie ze strany zasahujících složek (IZS, zástupci průmyslu) a havarijní služby. Publikace si klade za cíl přehledným a srozumitelným způsobem informovat své čtenáře o nejnovějších poznatcích v oblasti závažných environmentálních havárií, snaží se podat ucelený přehled o nejčastěji používaných metodách v ČR a základních principech při provádění analýzy dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí. Tato publikace je určena jak široké odborné veřejnosti (tj. zástupcům IZS, průmyslu i státní správy), tak i studentům Fakulty bezpečnostního inženýrství, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava v rámci předmětu „Vliv havárií na ŽP“.

O autorovi


Ing. Kateřina Blažková, Ph.D.
vystudovala Hornicko-geologickou fakultu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, obor Environmentální inženýrství. V letech 2000 - 2007 studovala na téže škole doktorský studijní program Ochrana životního prostředí v průmyslu. Od roku 2003 pracuje jako příslušník Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, od roku 2013 na pozici koordinátora - metodika oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Jako externí vyučující působí na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Matematickém ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě, Školním a výcvikovém zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky. Podílí se na vedení a oponenturách bakalářských a diplomových prací. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných příspěvků, spoluřešitelkou projektů bezpečnostního výzkumu a spoluautorkou několika certifikovaných metodik. Jednou z nich je rovněž Metodika pro hodnocení dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí, kterou zveřejnilo formou metodického pokynu odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstvo životního prostředí ČR ve věstníku č. 8 v roce 2012.

Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D.
vystudovala Hornicko-geologickou fakultu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, obor Environmentální inženýrství. V letech 2004 - 2009 studovala na téže univerzitě Fakultě bezpečnostního inženýrství doktorský studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Od roku 2006 pracuje jako akademický pracovník Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, kde je garantem předmětů „Analýza rizik závažných havárií“ a „Vliv havárií na životní prostředí“. Její vědecká práce je zaměřena na oblast hodnocení environmentálních dopadů způsobených úniky nebezpečných chemických látek, prevenci závažných havárií a ochranu životního prostředí. Je autorem a spoluautorem řady odborných příspěvků, které byly prezentovány především v zahraničí. Kromě toho je také spoluřešitelem nejrůznějších národních (např. GAČR, TAČR) či mezinárodních projektů (např. 6 a 7 rámcový program EU).