SPBIDetail produktu

Hodnocení rozvoje požáru při posuzování požární bezpečnosti staveb v České republice

ISBN 978-80-7385-208-5
Produkt Hodnocení rozvoje požáru při posuzování požární bezpečnosti staveb v České republice
Číslo publikace 97
Upřesnění 100 str., v barvě, rok vydání: 2018
Cena 136,36 Kč
Cena s DPH 10% 150,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Etapa rozvoje požáru nabývá v současné době stále většího významu a to zejména ve vztahu k hodnocení evakuace osob, reakce aktivních požárně bezpečnostních zařízení, ochrany stavebních konstrukcí nebo uložených materiálů a zajištění bezpečnosti zasahujících jednotek. Publikace je zaměřena na popis parametrů a dynamiky požáru ve fázi jeho rozvoje. Prezentovány jsou vybrané techniky pro hodnocení lokálního požáru, zejména jeho dílčí části označované jako Fire Plume, a souvisejících charakteristik, např. jeho virtuálního počátku. Jsou rozvedeny vzájemné vazby mezi zahraničními metodami zabývajícími se uvedenou problematikou a národním standardem pro posuzování požární bezpečnosti staveb v České republice. Návaznost na postupy pro hodnocení požární bezpečnosti staveb v České republice, umožní významné rozšíření využití těchto metod při řešení požární bezpečnosti staveb ze strany projektantů, ale také lepší připravenost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky v uvedené oblasti. V konečném důsledku povedou prezentované metody k efektivnějším návrhům staveb z hlediska požární bezpečnosti.

O autorovi


doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
vystudoval Hornicko-geologickou fakultu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (1992). V roce 2002 ukončil studium v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. V roce 2013 ukončil studium v oboru Master of Public Administration na vysoké škole CEVRO Institut v Praze. V roce 2017 habilitoval na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO v oboru Bezpečnost a požární ochrana. Od roku 1993 zastával různé pozice v oblasti prevence u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, od roku 2011 působil na pozici náměstka pro prevenci a civilní nouzovou připravenost. Od roku 2015 působí jako akademický pracovník na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzitě Ostrava. Je členem subkomisí SK1 Projektování požární bezpečnosti staveb a SK4 Požární inženýrství technické normalizační komise TNK 27 Požární bezpečnost staveb, redakční rady odborného časopisu 112, redakční rady časopisu Košická bezpečnostná revue, redakční rady časopisu Delta FIRE PROTECTION & SAFETY Scientific Journal, České asociace hasičských důstojníků a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství.

Ing. Tomáš Pavlík
absolvoval v roce 2007 na Fakultě bezpečnostního inženýrství, Vysoké školy báňské - Technické univerzitě Ostrava obor Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu. Od roku 2006 je příslušníkem Hasičského záchranného sboru, kde působil ve Zlínském a Olomouckém kraji. V současnosti pracuje na Ministerstvu vnitra - generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Je členem subkomise SK4 Požární inženýrství technické normalizační komise TNK 27 Požární bezpečnost staveb a členem TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany.