SPBIDetail produktu

Aplikace inženýrských metod v požární ochraně

ISBN 978-80-7385-246-7
Produkt Aplikace inženýrských metod v požární ochraně
Číslo publikace 105
Upřesnění 141 str., rok vydání: 2020
Cena 154,54 Kč
Cena s DPH 10% 170,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Požárně inženýrské metody slouží jako podpora posouzení požární bezpečnosti staveb pomocí požárního inženýrství, které se postupně etabluje při navrhování stavebních objektů a je souborem zásad a postupů určených k posouzení požární bezpečnosti zvlášť rizikových nebo jinak specifických staveb nebo technologií, s cílem nalezení efektivního řešení z hlediska požární ochrany při zajištění přijatelné míry rizika. Proto publikace prezentuje přehled používaných postupů, sledujících určení vzniku a rozvoje požáru a posouzení možného chování osob během evakuace. Výstupy publikace si najdou uplatnění nejen při projektování požární bezpečnosti staveb, ale také při schvalování projektové dokumentace požární bezpečnosti staveb v rámci výkonu státního požárního dozoru.

O autorovi


doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
po absolvování ústeckého gymnázia nastoupil na VŠB - Technickou univerzitu v Ostravě, kde v r. 2002 zakončil své studium v oboru Technika požární ochrany, a dále v r. 2006 i v oboru Průmyslové a pozemní stavitelství. Mezitím nastoupil na místo odborného asistenta na Fakultě bezpečnostního inženýrství téže univerzity. Od roku 2010 pracuje jako vedoucí Katedry požární ochrany VŠB-TUO. Svou pozornost věnuje zejména požární bezpečnosti staveb, inženýrským metodám v požární ochraně a počítačovému modelování požáru a evakuace. Je členem mezinárodního výboru CTIF (Mezinárodní výbor pro prevenci a hašení požáru), Evropského výboru pro normalizaci CEN TC 127/WG 8 Fire Safety Engineering a normalizační komise TNK 27 Požární bezpečnost staveb.