SPBIDetail produktu

Samozahřívání organických materiálů

ISBN 978-80-7385-180-4
Produkt Samozahřívání organických materiálů
Číslo publikace 93
Upřesnění 103 str., rok vydání: 2016
Cena 118,18 Kč
Cena s DPH 10% 130,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Monotématická publikace „Samozahřívání organických materiálů“ je zaměřena na samovolné vznícení, které je jednou z příčin požárů, především u materiálů, které jsou skladovány ve velkých množstvích. Podstata samozáhřevu a dvě teorie, které vysvětlují chování materiálů při samozáhřevu jsou uvedeny v první části publikace. Další části publikace jsou věnovány samozáhřevu vybraných významných skupin materiálů. Kromě tradičních materiálů, jako je uhlí a seno nebo sláma, jsou uvedeny údaje o nebezpečí samovznícení štěpky, jako jednoho z novějších biopaliv, jehož nebezpečné chování při skladování ve větších množstvích není ještě zcela dokumentováno. V kapitole věnované samovznícení kapalin nanesených na pevných nosičích jsou diskutována nebezpečí samozáhřevu v technologických zařízeních. Publikace také obsahuje přehled metod používaných pro hodnocení sklonu materiálů k samovznícení.

O autorovi


Ing. Hana Věžníková, Ph.D.
po absolvování VŠCHT Pardubice v roce 1975 pracovala na VVUÚ, Ostrava - Radvanice, v rámci projektů aplikovaného výzkumu se zaměřením na prevenci požárů a výbuchů, speciálně s ohledem na samovznícení. Je spoluautorkou publikace SPBI „Protivýbuchová prevence v potravinářství a zemědělství“, vydané v roce 1999. V roce 2001 přešla do Technických laboratoří Opava, a.s., kde se zabývala průmyslovou bezpečností v rámci Certifikačního orgánu na výrobky. Od roku 2005 pracuje na VŠB - TUO, FBI a v roce 2014 obhájila disertační práci na téma samovznícení hořlavých kapalin na pevných nosičích. V oblasti vědy a výzkumu se věnuje bezpečnosti při skladování a transportu. Vyučuje předměty zaměřené na nebezpečné vlastnosti látek, jejich transport, bezpečnost průmyslových provozů a certifikaci výrobků.