SPBIDetail produktu

Záchrana zvířat I.

ISBN 80-86111-25-3
Produkt Záchrana zvířat I.
Číslo publikace 11
Upřesnění 209 str., rok vydání: 1998
Cena 72,73 Kč
Cena s DPH 10% 80,- Kč
počet ks:

Popis zboží

Cílem publikace Záchrana zvířat je poskytnout nejen pracovníkům hasičských záchranných sborů, ale i dalším osobám, které přicházejí do styku se zvířaty v mimořádných nebo život ohrožujících situacích, informace o přístupu, zacházení a případném nebezpečí, které od zvířat hrozí. Na zpracování monografie se podíleli odborníci z výzkumu i praxe. Při zpracování byl kladen důraz především na poskytnutí praktických návodů na zacházení s hospodářskými i volně žijícími zvířaty, dále zvířaty v zájmových chovech a v zologických zahradách. Kniha poskytuje některé teoretické znalosti, na jejichž základě lze některé reakce zvířat v daných situacích předpokládat nebo odvodit. Součástí knihy je i seznámení s obecnými zásadami taktiky při organizování záchrany zvířat, s problematikou možnosti jejich provizorního ustájení v případě mimořádných situací, transportu aj.

O autorovi


MVDr. Kateřina Hauptmanová
V roce 1992 maturovala v Praze na gymnáziu. Studium na Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Úspěšně zakončila v roce 1998 studia státními závěrečnými zkouškami. V témže roce zahájila interní postgraduální studium na Ústavu zoohygieny FVHE VFU Brno.

doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.
V roce 1985 absolvoval na Vysoké škole veterinární v Brně studium oboru všeobecné veterinární lékařství. Kandidátskou disertační práci úspěšně obhájil v roce 1990 Po obhajobě habilitační práci v roce 1994 byl jmenován docentem pro obor zoohygiena. Výzkumně se zabývá řešením otázek vlivu bioklimatických faktorů, podílejících se na vytváření pohody zvířat, včetně vyhodnocování větranosti stájí, současně studuje i veterinárně hygienické aspekty různých způsobů zpracování odpadů ze živočišné výroby. Je autorem nebo spoluautorem více než 140 odborných prací, podílí se na řešení grantových projektů.

doc. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
V roce 1978 absolvoval zootechnický obor na agronomické fakultě VŠZ v Praze. V roce 1985 ukončil postgraduální studium výživy a krmení hospodářských zvířat na VŠZ v Českých Budějovicích. V letech 1987 - 1990 externí aspirantura na VŠZ Praha završena obhajobou disertační práce. Do roku 1990 působil na různých pracovištích v zemědělských podnicích. V roce 1997 udělen 2. atestační stupeň vědecké hodnosti na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity České Budějovice. V roce 1998 po úspěšné habilitaci jmenován docentem pro obor zoohygiena na Fakultě veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V současnosti působí jako docent pro obor fyziologie na katedře anatomie a fyziologie hospodářských zvířat na zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích

Oldřich VOLF
Narozen 2.7.1961. Vyučený instalatér. V r.1994 maturoval na SPŠ Stavební, obor Požární technika a od r. 1998 je studentem Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, katedry techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. U Hasičského záchranného sboru (HZS) pracuje od r. 1992 jako hasič a nyní vedoucí odborné přípravy. Pracuje v komisi pro tvorbu systému odborné přípravy HZS ČR. Dosud publikoval v odborném tisku několik statí a článků.

doc. Ing. František Zabloudil, CSc.
Nejdříve pracoval jako lesní dělník a poté jako lesní technik. V letech 1953 - 1971 pracoval v různých funkcích u Vojenských lesů a statků v Lipníku nad Bečvou. Od roku 1971 působí jako vědecko-výzkumný pracovník na Vysoké škole veterinární v Brně. V roce 1990 úspěšně obhájil kandidátskou disertační práci a v roce 1992 byl po úspěšné obhajobě habilitační práce jmenován docentem pro obor pěstování lesů a myslivosti. Dosud publikoval více než 300 odborných prací.

MVDr. Jiří Dousek
V roce 1963 absolvoval Střední zemědělskou technickou školu - obor veterinární v Hradci Králové, potom vystudoval veterinární fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, kde v roce 1969 promoval. Pracoval jako praktický veterinární lékař v okrese Děčín. Od roku 1971 zastával různé funkce v rámci Státní veterinární správy ČR. Nyní pracuje v Informačním centru SVS ČR v Liberci a je předsedou Výboru pro ochranu hospodářských zvířat Ústřední komise pro ochranu zvířat Praha. Aktivně se podílí na činnosti Českého svazu chovatelů. Dosud prezentoval cca 340 publikací.